Regulamin

REGULAMIN SKYLINER EVEREST RUN 2024

Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Skyliner Everest Run oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem everestrun.pl. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Skyliner Everest Run wynikających z niniejszego Regulaminu.

 1. ORGANIZATOR
  1. Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK, ul. Bokserska 38/45, 02-682 Warszawa, NIP 5213639964 (dalej: „Organizator”).
  2. Pomysłodawcą Everest Run jest Gabriel Matwiejczyk.
  3. Pełne prawo do nazwy: „Everest Run” wraz z modyfikacjami posiada Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK.

    

 2. CEL
  1. Wsparcie działalności statutowej Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK.
  2. Promocja aktywności fizycznej.
  3. Upowszechnianie biegów po schodach.

    

 3. TERMIN I MIEJSCE
  1. Skyliner Everest Run odbędzie się w dniach 17-18 lutego 2024 roku na terenie wieżowca Skyliner położonym w Warszawie przy ulicy Prostej 67, 00-838 Warszawa.
  2. Start pierwszego zawodnika planowany jest na godz. 9:00 dnia 17.02.2024 r. Zakończenie biegu zaplanowane jest na godzinę 9:00 dnia 18.02.2024 r.
  3. Biuro zawodów będzie czynne w dniu  16.02.2024 r. w godzinach 17:00–21:00 oraz od godziny 8:00 w dniu 17.02.2024 r. do końca biegu.
  4. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie budynku Skyliner w Warszawie przy ulicy Prostej 67, 00-838 Warszawa.

    

 4. DYSTANS I TRASA
  1. Uczestnicy będą mieli do pokonania wielokrotność 42 pięter.
  2. Na pokonanie najdłuższego dystansu (pokonanie 42 pięter 55 razy, co odpowiada wysokości Mount Everestu – 8848 m n.p.m.) uczestnicy będą mieli do dyspozycji maksymalnie 24 godziny (przerwy techniczne oraz regeneracyjne wliczają się w limit czasu przeznaczony na pokonanie dystansu).
  3. Uczestnicy startować będą z poziomu 0. Na piętrze 42 będzie wykonywany pomiar czasu.
  4. Z poziomu 42 uczestnicy schodzą osobną klatką schodową na poziom 39. Po zejściu na piętro 39 uczestnicy zostaną przewiezieni windą na poziom 0, gdzie będą mogli rozpocząć kolejne przejście.
  5. Pomiar czasu zostanie dokonany za pomocą przygotowanego przez organizatora systemu elektronicznego.

    

 5. KLASYFIKACJA
  1. Podstawą klasyfikacji będzie liczba pełnych przejść 42 pięter.
  2. Klasyfikacja zostanie podana według liczby wejść i będzie miała na celu przedstawienie liczby przejść osiągniętej przez poszczególnych uczestników.

    

 6. ZASADY UCZESTNICTWA
  1. W Skyliner Everest Run może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu 10.02.2024 r. ukończy 18 lat.
  2. Limit uczestników imprezy wynosi 320 osób + 25 sztafet (4-osobowych) + VIP.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
  4. Wszyscy uczestnicy startujący w Skyliner Everest Run muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zweryfikować należy się najpóźniej na 30 minut przed godziną swojego startu.
  5. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (takie jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, aplikację mObywatel) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  6. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w Skyliner Everest Run.
  7. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do startu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Skyliner Everest Run, którego wzór będzie dostępny w Biurze Zawodów, a także na stronie everestrun.pl
  8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i niezmienne.
  9. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników organizator zastrzega, że wypoczynek z zamkniętymi oczami może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych (tzw. Strefa odpoczynku).
  10. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w obuwiu sportowym oraz strojach sportowych umożliwiających bezpieczne i higieniczne korzystanie z klatki schodowej.
  11. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do posiadania na trasie kubka lub innego pojemnika na napój, z którego będzie mógł skorzystać przy punkcie z napojami. Ze względów ekologicznych Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych.
  12. Uczestnicy startują w 8 grupach startowych (godziny startów: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 i 17:00). Limit uczestników dla każdej grupy to 40 miejsc. Niezależnie od godziny startu, bieg dla wszystkich uczestników kończy się w niedzielę 18 lutego 2024 r. o godzinie 9:00.
  13. Godzina grupy startowej oznacza najwcześniejszą godzinę, o której uczestnik może pojawić się na trasie biegu. Jest dozwolone wystartowanie w dowolnym późniejszym czasie, ale nie wolno pojawić się na trasie biegu przed wyznaczoną godziną startową.
  14. Sztafety mają prawo startu wraz z grupą startową o 9:00.
  15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi zakończenie przez siebie uczestnictwa w biegu poprzez zgłoszenie tego faktu w Biurze Zawodów i oddanie elektronicznego.

    

 7. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenia do Skyliner Everest Run będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej everestrun.pl według kolejności zgłoszeń.
  2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:  imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, nazwa zespołu, miejscowość, telefon, adres e-mail.
  3. W trakcie rejestracji uczestnicy będą mogli wybrać jedną z 8 grup startowych (godziny startów: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 i 17:00). Limit uczestników dla każdej grupy to 40 miejsc.
  4. O zapisach do poszczególnych grup decyduje kolejność zgłoszeń . Po osiągnięciu limitu miejsc w danej grupie startowej – rejestracja w niej nie będzie możliwa.
  5. Start pierwszego etapu rejestracji on-line nastąpi dnia 4.01.2024 o godzinie 21:00. Kolejne rejestracje, po weryfikacji wpływu opłat startowych odbędą się w dniach 18.01.2024 (start: godz. 21:00) oraz 25.01.2024 (start: godz. 21:00).
  6. W wypadku wolnych miejsc w dniach 17-18.02.2024 dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów.
  7. Zgłoszenie do Skyliner Everest Run jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, wykonywania poleceń organizatora, w szczególności obsługi medycznej oraz ochrony obiektu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Skyliner Everest Run.

    

 8. SZTAFETY
  1. W Skyliner Everest Run dopuszczony jest udział sztafet.
  2. Każda drużyna zgłaszana jako sztafeta musi składać się z czterech osób, wśród których co najmniej jedna jest kobietą. 
  3. Zgłoszenie sztafety jest dokonywane przez kapitana sztafety; członkowie drużyny nie zapisują się do biegu indywidualnie.
  4. Osoby wchodzące w skład drużyny sztafetowej nie są brane pod uwagę w klasyfikacji zawodników indywidualnych.
  5. Będzie prowadzona odrębna klasyfikacja sztafet.
  6. Drużyna dostanie jeden wspólny chip do zliczania wejść.
  7. W jednym momencie na trasie biegu (na klatce schodowej) może znajdować się tylko jedna osoba z danej drużyny. Zmiana następuje przy wejściu na klatkę schodową na poziomie 0, poprzez przekazanie chipu.
  8. Strategia zaliczania wejść przez drużynę jest dowolna: jedna osoba może się zmienić z następną po dowolnej liczbie wejść, nie wszystkie osoby z drużyny muszą zaliczyć taką samą liczbę wejść.
  9. Po podjęciu przez drużynę decyzji o zakończeniu udziału w biegu (ostateczna decyzja należy do kapitana), tj. po oddaniu chipa w biurze zawodów i odebraniu certyfikatów i medali, żaden z członków drużyny nie ma już wstępu na trasę zawodów (klatkę schodową).
  10. Drużynie sztafetowej zostanie nadany jeden numer startowy łamany przez cyfrę od 1 do 4, przy czym fizyczny numer startowy otrzyma każdy członek drużyny (przykład numeru startowego drużyny sztafetowej: 100/1, 100/2, 100/3, 100/4).
  11. Opłata startowa dla poszczególnych członków sztafety ma taką samą wysokość jak dla zawodników startujących indywidualnie. Zawodnikom sztafetowym przysługują też takie same świadczenia.

    

 9. OPŁATA STARTOWA
  1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi minimum 250 złotych przy zapisach internetowych i 300 zł przy zapisach w Biurze Zawodów w dniu 17 lutego 2024 r. Możliwe jest dokonanie wyższej opłaty.
  2. Opłata startowa oraz wpłaty przekraczające wysokość opłaty startowej zostaną wykorzystane na organizację biegu, a cały zysk z biegu zostanie przeznaczony na zakup zaawansowanego wyposażenia medycznego i szkoleniowego dla Fundacji.
  3. Opłatę należy uiścić na konto: Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK, Bokserska 38 /45 02-682 Warszawa, nr konta: 73 2490 0005 0000 4600 6931 7446 z dopiskiem: Opłata startowa ER 2024: imię i nazwisko uczestnika.
  4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 dni od momentu dokonania zgłoszenia do Skyliner Everest Run (decyduje data wpływu środków na konto Organizatora). W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej we wskazanym powyżej terminie, zgłoszenie do Skyliner Everest Run zostanie anulowane. Powyższe nie dotyczy uczestników dokonujących zapisu w Biurze Zawodów.
  5. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po dniu 15 lutego 2024 r. konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku z systemu bankowości elektronicznej.
  6. Organizator nie przyjmuje wpłat gotówkowych, nawet w przypadku zapisu w Biurze Zawodów. Jedyną formą płatności są przelewy, w tym natychmiastowe.
  7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  8. Możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika istnieje po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł. Godzina startu przypisana jest do pakietu. W wypadku przepisania pakietu na inną osobę, godzina startu pozostaje bez zmian.
  9. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.
  10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
   • Pamiątkowy gadżet (rodzaj gadżetu zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie)
   • Kupon na posiłek regeneracyjny;
   • Smycz;
   • Chip do zliczania wejść;
   • Imienny numer startowy;
  11. Każdy, kto ukończy swój bieg (w dowolnym momencie), może się zgłosić do biura zawodów po odbiór pamiątkowego medalu oraz imiennego certyfikatu wejścia.
  12. Organizator nie gwarantuje otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisane po 01.02.2024 r.
 10. NAGRODY
  1. Skyliner Everest Run jest biegiem towarzyskim. 
  2. Wszyscy uczestnicy, którym uda się zdobyć szczyt Mount Everest (55 razy pokonają 42 piętra), otrzymają symboliczną nagrodę.
  3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy certyfikat ukończenia określonego dystansu (wysokości).
  4. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie. Ewentualne dodatkowe nagrody dla kończących bieg są uzależnione od pozyskanych sponsorów i będą rozdzielane zgodnie z decyzją organizatora.
  5. Uczestnictwa w Skyliner Everest Run, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie Everest Run Skyliner 2024 uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

    

 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe uczestników Skyliner Everest Run będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Skyliner Everest Run oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników Skyliner Everest Run, będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: [email protected]
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Skyliner Everest Run obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Skyliner Everest Run.

    

 12. OCHRONA WIZERUNKU
  1. Uczestnicy Skyliner Everest Run wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Skyliner Everest Run zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.

    

 13. KIBICE/OSOBY TOWARZYSZĄCE
  1. Z przyczyn organizacyjnych wejście kibiców na trasę biegu będzie niemożliwe. Kibice będą mogli dopingować uczestników w wyznaczonych do tego celu strefach kibica. Informacji o umiejscowieniu stref udzieli obsługa Skyliner Everest Run.

    

 14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Skyliner Everest Run należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Fundacja Wsparcia Ratownictwa KR, ulica Bokserska 38 lok. 45, 02-682 Warszawa, z dopiskiem ” Skyliner Everest Run – Reklamacja”, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zakończenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Skyliner Everest Run Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Skyliner Everest Run będzie ostateczna.

    

 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszystkich uczestników Skyliner Everest Run obowiązuje niniejszy regulamin.
  2. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
  3. Organizator zapewnia przebieralnie.
  4. Organizator zapewnia depozyt.
  5. Organizator zapewnia miejsce na przerwę regeneracyjną w trakcie trwania Skyliner Everest Run (tzw. Strefa odpoczynku).
  6. Organizator zapewnia uczestnikom 1 gorący posiłek regeneracyjny w trakcie przerwy regeneracyjnej (kupon na posiłek dołączony do pakietu startowego).
  7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
  8. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Uczestnik powinien wykupić je we własnym zakresie.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. W przypadku odwołania imprezy wpłaty uczestnikom zostaną zwrócone.
  11. Pytania dotyczące regulaminu oraz samego biegu należy kierować e-mailowo na adres: [email protected]
  12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
  13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.