Regulamin

REGULAMIN MARRIOTT EVEREST RUN 2018

Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Marriott Everest Run 2018 oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.everestrun.pl. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Marriott Everest Run 2018 wynikających z niniejszego regulaminu.

 

ORGANIZATOR
 1. Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK (dalej: „Organizator”).
 2. Pomysłodawcą Marriott Everest Run jest Gabriel Matwiejczyk.
 3. Pełne prawo do nazwy: „Everest Run” wraz z modyfikacjami ma Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK.

 

CEL
 1. Wsparcie działalności statutowej Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK.
 2. Promocja aktywności fizycznej.
 3. Upowszechnianie biegów po schodach.

 

TERMIN I MIEJSCE
 1. Marriott Everest Run 2018 odbędzie się w dniach 20-21 stycznia 2018 roku na terenie Hotelu Marriott położonego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79.
 2. Start pierwszego zawodnika planowany jest na godz. 9:00 dnia 20.01.2018. Zakończenie biegu zaplanowane jest na godzinę 9:00 dnia 21.01.2018.
 3. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 19.01.2018 (piątek) w godzinach 16:00-21:00 oraz od godziny 8:00 w dniu 20.01.2018 (sobota) do końca biegu.
 4. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie Hotelu Marriott położonego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79. Dokładna lokalizacja biura zawodów zostanie podana w komunikacie technicznym.

 

DYSTANS I TRASA
 1. Uczestnicy będą mieli do pokonania dowolną wielokrotność 42 pięter.
 2. Uczestnicy startować będą z poziomu -1. Na piętrze 41. będzie dokonywany pomiar czasu.
 3. Po wejściu na piętro 41. uczestnicy zostaną przewiezieni windą na poziom -1, gdzie będą mogli rozpocząć kolejne przejście.
 4. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą przygotowanego przez organizatora systemu elektronicznego.
 5. Na osiągnięcie swojego celu zawodnicy będą mieli maksymalnie 24 godziny (przerwy techniczne oraz regeneracyjne wliczają się w limit czasu przeznaczony na pokonanie dystansu).
 6. Symbolicznym celem stawianym wszystkim uczestnikom jest zdobycie szczytu Mount Everest – żeby tego dokonać, należy pokonać 42 piętra 65 razy (co odpowiada wysokości Mount Everestu – 8848 m n.p.m.).

 

KLASYFIKACJA
 1. Podstawą klasyfikacji będzie zaliczenie największej liczby pełnych przejść 42 pięter.
 2. Klasyfikacja zostanie podana w porządku alfabetycznym i będzie miała na celu przedstawienie liczby przejść osiągniętej przez poszczególnych uczestników.

 

ZASADY UCZESTNICTWA
 1. W Marriott Everest Run 2018 może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu 20.01.2018 ukończy 18 lat.
  Limit uczestników imprezy wynosi 180 zawodników indywidualnych + 20 sztafet 4-osobowych + 20 miejsc VIP (do dyspozycji Organizatora).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 3. Wszyscy uczestnicy startujący w Marriott Everest Run 2018 muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zweryfikować należy się najpóźniej na 30 minut przed godziną swojego startu.
 4. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (taki jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 5. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w Marriott Everest Run 2018.
 6. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do startu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Marriott Everest Run 2018, którego wzór będzie dostępny w biurze zawodów.
 7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników organizator zastrzega, że wypoczynek z zamkniętymi oczami może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych (tzw. strefa odpoczynku).
 9. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w obuwiu sportowym oraz strojach sportowych.
 10. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do posiadania na trasie kubka lub innego pojemnika na napój, z którego będzie mógł skorzystać przy punkcie z napojami. Ze względów ekologicznych Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych.

 

ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia do Marriott Everest Run 2018 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.everestrun.pl według kolejności zgłoszeń.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, nazwa zespołu (nieobowiązkowo), miejscowość, telefon, adres e-mail.
 3. W trakcie rejestracji, uczestnicy będą mogli wybrać jedną z 5 grup startowych (godziny startów: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00). Limit uczestników dla pierwszej grupy (start o 9:00) to 20 miejsc dla sztafet + 40 miejsc dla zawodników indywidualnych + 20 miejsc dla zawodników VIP zaproszonych przez organizatora, w pozostałych grupach po 35 miejsc. Niezależnie od godziny startu, bieg dla wszystkich uczestników kończy się w niedzielę 21 stycznia 2018 o godzinie 9:00.
 4. O zapisach do poszczególnych grup decyduje kolejność zgłoszeń. Po osiągnięciu limitu miejsc w danej grupie startowej – rejestracja w niej nie będzie możliwa.
 5. Wszystkie zgłaszane sztafety mają automatycznie zapewnione miejsce w pierwszej grupie startowej, tj. mogą wystartować o godz. 9:00.
 6. Start pierwszego etapu rejestracji on-line nastąpi dnia 26.11.2017 (niedziela) o godzinie 21:00. Informacje o kolejnych etapach rejestracji będą podawane na bieżąco na stronie Organizatora.
 7. W wypadku wolnych miejsc w dniu 20.01.2018 dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w biurze zawodów.
 8. Zgłoszenie do Marriott Everest Run 2018 jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Marriott Everest Run 2018.

 

SZTAFETY
 1. W Marriott Everest Run 2018 dopuszczony jest udział sztafet.
 2. Każda drużyna zgłaszana jako sztafeta musi składać się z czterech osób, wśród których co najmniej jedna jest kobietą.
 3. Zgłoszenie sztafety jest dokonywane przez kapitana sztafety; członkowie drużyny nie zapisują się do biegu indywidualnie.
 4. Osoby wchodzące w skład drużyny sztafetowej nie są brane pod uwagę w klasyfikacji zawodników indywidualnych.
 5. Będzie prowadzona odrębna klasyfikacja sztafet.
 6. Drużyna dostanie jeden wspólny chip do zliczania wejść.
 7. W jednym momencie na trasie biegu (na klatce schodowej) może znajdować się tylko jedna osoba z danej drużyny. Zmiana następuje przy wejściu na klatkę schodową na poziomie -1, poprzez przekazanie chipu.
 8. Strategia zaliczania wejść przez drużynę jest dowolna: jedna osoba może się zmienić z następną po dowolnej liczbie wejść, nie wszystkie osoby z drużyny muszą zaliczyć taką samą liczbę wejść.
 9. Po podjęciu przez drużynę decyzji o zakończeniu udziału w biegu (ostateczna decyzja należy to kapitana), tj. po oddaniu chipu w biurze zawodów i odebraniu certyfikatów i medali, żaden z członków drużyny nie ma już wstępu na trasę zawodów (klatkę schodową).
 10. Drużynie sztafetowej zostanie nadany jeden numer startowy łamany przez cyfrę od 1 do 4, przy czym fizyczny numer startowy otrzyma każdy członek drużyny (przykład numeru startowego drużyny sztafetowej: 100/1, 100/2, 100/3, 100/4).
 11. Opłata startowa dla poszczególnych członków sztafety ma taką samą wysokość jak dla zawodników startujących indywidualnie. Zawodnikom sztafetowym przysługują też takie same świadczenia.

 

OPŁATA STARTOWA
 1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi minimum 100 złotych od osoby przy zapisach internetowych i 120 zł przy zapisach w biurze zawodów w dniu 20 stycznia 2018. Możliwe jest dokonanie wyższej opłaty.
 2. Opłata startowa oraz wpłaty przekraczające wysokość opłaty startowej zostaną wykorzystane na organizację biegu.
 3. Opłatę należy uiścić na konto: Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK, Bokserska 38/45 02-682 Warszawa, nr konta: 73 2490 0005 0000 4600 6931 7446 z dopiskiem: MER 2018: imię i nazwisko uczestnika.
 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 dni od momentu dokonania zgłoszenia do Marriott Everest Run 2018 (decyduje data wpływu środków na konto Organizatora). W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej we wskazanym powyżej terminie, zgłoszenie do Marriott Everest Run 2018 zostanie anulowane. Powyższe nie dotyczy uczestników dokonujących wpłaty w biurze zawodów.
 5. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po dniu 7 stycznia 2018 konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w biurze zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku z systemu bankowości elektronicznej.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 7. Możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika istnieje po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł. Godzina startu przypisana jest do pakietu. W wypadku przepisania pakietu na inną osobę, godzina startu pozostaje bez zmian.
 8. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym blankiecie wpłaty (w jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać „Opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.
 9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
 • pamiątkowy gadżet (rodzaj gadżetu zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie);
 • smycz;
 • kupon na posiłek regeneracyjny;
 • chip do zliczania wejść;
 • imienny numer startowy.

Każdy, kto ukończy swój bieg (w dowolnym momencie), może się zgłosić do biura zawodów po odbiór pamiątkowego medalu oraz imiennego certyfikatu wejścia.

Organizator nie gwarantuje otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisane po 28.12.2017.

 

NAGRODY
 1. Marriott Everest Run 2018 jest biegiem towarzyskim.
 2. Wszyscy uczestnicy, którym uda się zdobyć szczyt Mount Everest (65 razy pokonają 42 piętra) otrzymają symboliczną nagrodę.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy certyfikat ukończenia określonego dystansu, który będzie odpowiadał wysokości określonego punktu, a także pamiątkowy medal.
 4. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie. Ewentualne dodatkowe nagrody dla kończących bieg są uzależnione od pozyskanych sponsorów i będą rozdzielane zgodnie z decyzją organizatora.
 5. Zarówno uczestnictwa w Marriott Everest Run 2018, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie Marriott Everest Run 2018 uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym regulaminem.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników Marriott Everest Run 2018 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Marriott Everest Run 2018 oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Marriott Everest Run 2018 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Marriott Everest Run 2018, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Marriott Everest Run 2018.

 

OCHRONA WIZERUNKU
 1. Uczestnicy Marriott Everest Run 2018 wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Marriott Everest Run 2018 zamieszczonych na stronie biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.

 

KIBICE I OSOBY TOWARZYSZĄCE
 1. Z przyczyn organizacyjnych wejście kibiców na trasę biegu będzie niemożliwe. Kibice będą mogli dopingować uczestników w wyznaczonych do tego celu strefach kibica. Informacji o umiejscowieniu stref udzieli obsługa Marriott Everest Run 2018.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Marriott Everest Run należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: ul. Bokserska 38 lok. 45, 02-682 Warszawa, z dopiskiem „Marriott Everest Run – reklamacja”, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zakończenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1. niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Marriott Everest Run Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Marriott Everest Run będzie ostateczna.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszystkich uczestników Marriott Everest Run 2018 obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 3. Organizator zapewnia przebieralnie.
 4. Organizator zapewnia depozyt.
 5. Organizator zapewnia miejsce na przerwę regeneracyjną w trakcie trwania Marriott Everest Run 2018 (tzw. strefa odpoczynku).
 6. Organizator zapewnia uczestnikom jeden gorący posiłek regeneracyjny w trakcie przerwy regeneracyjnej (kupon na posiłek dołączony do pakietu startowego).
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 8. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Uczestnik powinien wykupić je we własnym zakresie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 11. Pytania dotyczące regulaminu oraz samego biegu należy kierować e-mailowo na adres: biuro@everestrun.pl.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.